2013-02-28 15:34 #0 av: felzena

I Sverige finns det någonting som heter koppeltvång. Det menas att under en viss tid på året så måste hunden vara kopplad så den inte kan komma i kontakt med vilt.

Den 1 januari 2008 trädde en ny lag i kraft. Den fick namnet ''Lagen om tillsyn för hundar och kattar'' och det menas: ''Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.''

Lagen om koppeltvång varierar från kommun till kommun. En del platser har alltid koppeltvång(naturreservat) medan badplatser och lekparker har hundförbud. 

Men från den 1 mars till 20 augusti ska ALLA hundar hållas inom tillsyn. Hundarna får inte vistas på platser där den kan komma i kontakt vilt. Resterande tid av året ska hunden hållas inom tillsyn så den inte kan förfölja vilt undantaget är om den används i jakt. 

Källa: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-20071150-om-tillsyn-ove_sfs-2007-1150/?bet=2007:1150